Home

Informatie over de Bilthovense Kring
De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.

Thema van de cyclus 2019-2020: De paradox van de vrijheid.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat is juist wat te denken geeft.

Deze zinspreuk vat samen wat in januari 2019 op de jaarlijkse brainstorm-avond kwam bovendrijven als mogelijke thematiek voor 2019 – 2020.

Sinds de Renaissance kenmerkt een cultureel unieke vrijheidsdrang van het individu de Westerse wereld. Men wil privé, economisch en politiek autonoom zijn.

Heden ten dage echter, na een explosieve globalisering en een ongekende digitalisering, hapert het vertrouwen in deze vrijheidsdrang. Vrijheid als leidend beginsel voor onze handel en wandel staat politiek en ethisch op de tocht. Vrijheidsdrang voedt onmiskenbaar de menselijke creativiteit,  een onschatbare vitale kracht, maar laat ons ook uit de bocht vliegen. Leven in vrijheid blijkt complexer dan gedacht. Vrijheid lijkt drang, probleem en mysterie ineen. We ervaren vrijheid, maar doorgronden wij haar ook?

Traditiegetrouw worden zeven sprekers uitgenodigd hierover te sprekers. Het welbevinden dat  we danken aan de bevrijding van het individu en de democratie willen we niet kwijt,maar hoe richt je de vrijheid in, zodat we vrij kunnen zijn en blijven?

Tussen nu en september proberen we interessante inleiders te vinden. Zodra dat rond is, wordt het definitieve programma gepubliceerd. De eerste lezing is op maandagavond 14 oktober.