Home

Informatie over de Bilthovense Kring
De Bilthovense Kring is in 1952 begonnen als een kleine wijsgerige lees- en gespreksgroep die in een woning te Bilthoven bijeenkwam. Zoals de toevoeging ‘voor wijsbegeerte en psychologie’ aangaf, lagen in de beginjaren de onderwerpen vaak op het raakvlak van filosofie en psychologie.
In de loop der jaren verruimde zich deze horizon tot alle wetenschappen met een accent op menswetenschappen en vond de programmering steeds meer rond een centraal thema plaats.
Het doel van de Kring is wijsgerige reflectie op culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie en de implicaties daarvan voor de samenleving.
De Kring zet zich in om relevante vragen te formuleren teneinde te komen tot een beter inzicht in en weloverwogen omgang met ontwikkelingen in het eigen leven.

Thema van de cyclus 2019-2020: De paradox van de vrijheid.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, dat is juist wat te denken geeft. Met dit aforisme als leidraad hebben we ons in de Bilthovense Kring gebogen over de vraag of er grenzen zijn aan de vrijheid.

Van huis uit doeners zien we vaak niet wat het probleem is. We koppelen vrijheid aan verantwoordelijkheid en klaar is Kees, en produceren vanzelfsprekendheden als: ‘Doe normaal of anders pleur je maar op!’
En toch, soms knaagt de twijfel, het zout van de geest. Hoe zit het precies met het begrenzen van onze vrijheid?
In een voetnoot van De grenzen van mijn taal  schrijft Eva Meijer: ‘Mijn grenzen zijn poreus, mijn huid is geen wand. Wat buiten is, kan makkelijk binnenstromen, en wat in mij is, vindt altijd wel weer zijn weg naar buiten.’ Een vrijheidslievende ziel weet het, goedbeschouwd, allemaal niet zo zeker of er wel een grens te trekken valt, of er wel een uitwendige orde aan de dingen is op te leggen.

Zo kwamen we op de titel voor de nieuwe cyclus 2019-2020: De paradox van de vrijheid.

Het is niet eenvoudig om in vrijheid te leven. Hoe om te gaan met mateloosheid en grenzeloosheid? Het welbevinden dat we danken aan de bevrijding van het individu en de democratie willen we niet kwijt, maar hoe richt je vrijheid in, zodat we vrij kunnen zijn?

Download hier Programmaboekje 2019-20.